Zamiana rodzaju akcji Emitenta

Zamiana rodzaju akcji Emitenta

Raport bieżący nr 26/2018

Zarząd INVESTMNET FRIENDS SE z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje, że w dniu 11.05.2018r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Emitenta, spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą Tallinie _Estonia_ złożony na podstawie art. 9 ust. 1 lit. c_ pkt. II_ Rozporządzenia Rady _WE_ nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej _SE_ z dnia 8 października 2001 r. _Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1_ w związku z art. 334 § 2 k.s.h. o dokonanie zamiany 1.892.701 _jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jeden_ akcji zwykłych na okaziciela serii Spółki na akcje zwykłe imienne serii B.
Akcje te nie są uprzywilejowane i stanowią 21,03 % ogólnej liczby akcji Spółki oraz 21,03 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Zarząd Spółki, w związku z powyższym informuje, że w dniu 11.05.2018r,iż podjął stosowną uchwalę i dokonał zamiany rodzaju 1.892.701 _jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jeden_ akcji zwykłych na okaziciela serii B na 1.892.701 _jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jeden_ akcji zwykłych imiennych serii B, w związku z czym Zarząd Emitenta dokona stosownego wpisu w księdze akcyjnej Spółki.
Jednocześnie Emitent informuje, że pozostała część akcji emisji serii B będących własnością PATRO INVEST OÜ tj. 1.184.549 _jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści dziewięć_ akcji zwykłych na okaziciela serii B, nie uczestniczących w obrocie zorganizowanym, w związku z wnioskiem uprawnionego akcjonariusza PATRO INVEST OÜ z siedzibą Tallinie _Estonia_ nie zostanie wydana temu akcjonariuszowi w formie dokumentu a Spółka podejmie działania w celu przeprowadzenia rejestracji tych akcji w KDPW oraz wprowadzenia ich do obrotu na GPW.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu