Raport kwartalny SA-Q 1/2018

Raport kwartalny SA-Q 1/2018

Raport kwartalny SA-Q 1/2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -124 -123 -30 -29
III. Zysk _strata_ brutto -88 -85 -21 -20
IV. Zysk _strata_ netto -94 -82 -22 -19
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -51 -113 -12 -26
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 2 406 0 561
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 -742 0 -173
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -51 1 551 -12 362
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10 654 10 742 2 532 2 575
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 457 434 109 104
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 50 25 12 6
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10 197 10 308 2 423 2 471
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 13 514 14 400 3 211 3 452
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,02 -0,05 0 -0,01
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,02 -0,05 0 -0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1,13 1,15 0,27 0,26
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1,13 1,15 0,27 0,26
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załącznik:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu