Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta

Wybór biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 40/2018

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 04.07.2018r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki postanowiła dokonać wyboru podmiotu Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Katowicach 40-077 przy ul. Matejki Jana 4 oddział w Warszawie 01-031 ul. Jana Pawła II nr 61/122, KRS 0000525731; NIP 634-28-31-612; REGON 243686035 wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 3975 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz przeglądu sprawozdania śródrocznego spółki za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 30.06.2018r.
Emitent informuje, że zostanie zawarta umowa z wybranym podmiotem na wykonanie powyższych usług.
Emitent wskazuje, że korzystał już z usług podmiotu Grupa Gumułka – Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok 2016 oraz rok 2017.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu