Raport półroczny P 2018

Raport półroczny P 2018

Raport półroczny P 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 395 2 045 93 481
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -63 896 -15 211
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -57 857 -13 202
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 116 -207 27 -49
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 9 2 406 2 566
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 0 843 0 198
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 125 3 042 29 716
VIII. Aktywa razem * 10 677 10 742 2 448 2 575
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * 431 431 99 103
X. Kapitał własny * 10 236 10 308 2 347 2 471
XI. Kapitał zakładowy * 13 514 14 400 3 098 3 452
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji 10 010 959 18 000 000 10 010 959 18 000 000
XIII. _w szt._ -0,01 0,05 -0,01 0,01
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ 1,02 1,15 0,23 0,04

Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane
obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 roku.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu