Ujawnienie stanu posiadania

Ujawnienie stanu posiadania

Raport bieżący nr 89/2014

Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 14.08.2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło zawiadomienia od Pana Mariusza Patrowicz dot. Ujawnienia stanu posiadania:

Zawiadomienie
Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej: DAMF Invest), osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania i odwoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej DAMF Invest na mocy postanowień statutu spółki, będąc wobec niej podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) (dalej: ustawa o ofercie) w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie, zawiadamiam o:

UJAWNIENIE STANU POSIADANIA
akcji Investment Friends S.A. w Płocku wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143579 (dalej: Spółka)

Zawiadamiający informuje, że aktualnie łącznie pośrednio przez swoje podmioty zależne posiada 35.556.820 akcji, tj. 71.86% akcji Spółki, która to ilość stanowi 71.86 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 35.556.820 głosów stanowiących 71.86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Investment Friends S.A., z czego przez:
1. podmiot zależny DAMF Invest S.A. w Płocku posiada 29.156.820 akcji Spółki która to ilość stanowi 58,93 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 29.156.820 głosów stanowiących 58,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz
2. podmiot zależy od DAMF Invest S.A. w Płocku – spółkę Investment Friends S.A. posiada 6.400.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 12,93 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 6.400.000 głosów stanowiących 12,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Zawiadamiający informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce.
Ponadto Zawiadamiający informuje, że inne podmioty od niego zależne poza DAMF Invest S.A. w Płocku oraz spółkę Investment Friends S.A. nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiający nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.