Spłata części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (Partial repayment of the loan principal by the Borrower).

Spłata części kapitału pożyczki przez Pożyczkobiorcę. (Partial repayment of the loan principal by the Borrower).

Raport bieżący nr 32/2019

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2017 z dnia 26 października 2017 roku niniejszym informuje, że w dniu 17.06.2019r. Pożyczkobiorca Spółka Patro Invest Sp. z o.o. dokonała przedtermionowej spłaty części kapitału pożyczki w kwocie 1 200 000,00 zł _ jeden milion dwieście tysięcy złotych_.
Emitent informuje, że zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki, Pożyczkobiorcy przysługiwało prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części kapitału udzielonej pożyczki. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 25 października 2019 roku.

The Management Board of Investment Friends SE headquatered in Tallinn, reffering to the current report no 67/2017 dated on October 26th, 2017 hereby informs that on June of 17, 2019 the Borrower i.e. Patro Invest Limited Liability Company made an early partial repayment of the loan principal in the amount of 1 200 000, 00 PLN _one million two hundred thousand zlotys_.
The Issuer informs that in accordance with the loan agreement, the Borrower was allowed to make an early repayment of the whole or the part of the loan principal. The deadline for the repayment of the loan is established on October 25th, 2019.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu