Zwiększenie stanu posiadania

Zwiększenie stanu posiadania

Raport bieżący nr 94/2014

Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 28.08.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143 (dalej: Zawiadamiająca) jako akcjonariusz spółki Investment Friends S.A. w Płocku wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143579 (dalej: Spółka) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie) ujawnia następujące zmiany:

ZWIĘKSZENIE STANU POSIADANIA
akcji Investment Friends S.A. w Płocku wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000143579 (dalej: Spółka)

Zawiadamiająca informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2014 roku nabyła w ramach transakcji na rynku regulowanym 750.000 akcji zwykłych na okaziciela Investment Friends S.A., stanowiących 1.51 % udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do oddania 750.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1.51% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Zawiadamiająca informuje, że przed zwiększeniem stanu posiadania pośrednio i bezpośrednio posiadała 35.556.820 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 71.86 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 35.556.820 głosów stanowiących 71.86 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z czego:
– bezpośrednio Zawiadamiająca posiadała 29.156.820 akcji Spółki która to ilość stanowiła 58,93 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do oddania 29.156.820 głosów stanowiących 58,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
oraz
– pośrednio Zawiadamiająca przez spółkę zależną Investment Friends S.A. posiadała 6.400.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 12,93 % udziału w kapitale zakładowym Spółki która oraz uprawnia do oddania 6.400.000 głosów stanowiących 12,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że po zwiększeniu stanu posiadania pośrednio i bezpośrednio posiada 36.306.820 akcji Spółki, która to ilość stanowi 73.38 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 36.306.820 głosów stanowiących 73.38 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki z czego:
– bezpośrednio Zawiadamiająca posiada 29.906.820 akcji Spółki która to ilość stanowi 60,44 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 29.906.820 głosów stanowiących 60,44 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
oraz
– pośrednio Zawiadamiająca przez spółkę zależną Investment Friends S.A. posiadała 6.400.000 akcji Spółki która to ilość stanowi 12,93 % udziału w kapitale zakładowym Spółki która oraz uprawnia do oddania 6.400.000 głosów stanowiących 12,93 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółce. Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne poza spółką Investment Friends S.A. nie posiadają akcji Spółki oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.