Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki.(Conclusion of an Annex to the Loan Agreement.)

Podpisanie Aneksu do Umowy pożyczki.(Conclusion of an Annex to the Loan Agreement.)

Raport bieżący nr 35/2019

Zarząd Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 17.06.2019r informuje, że w dniu 18.06.2019r. podpisał Aneks do umowy pożyczki zawartej w w dniu 17.06.2019 r. z Patro Invest OÜ nr rejestru 14381342, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145.
Mocą aneksu z dnia 18.06.2019 roku zwiększona została kwota pożyczki o 2 650 000,00 zł _dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy_ Dodatkowa kwota pożyczki została wpłacona na konto spółki Patro Invest OÜ w dniu podpisania aneksu tj. dnia 18.06.2019r. W związku z podpisaniem aneksu w dniu 18.06.2019 roku łączna kwota wypłaconej pożyczki dla spółki Patro Invest OÜ wynosi 4 050 000,00 zł _cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych_.Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie 5,00 % w skali roku. Odsetki płatne będą wraz ze zwrotem kwoty pożyczki. Spłata pożyczki została zabezpieczona przez pożyczkobiorcę poprzez wystawienie weksla in blanco wraz deklaracją na rzecz Emitenta. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Emitent jest uprawniony do żądania zwrotu całej kwoty pożyczki niezwłocznie w przypadku złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy.

The Management Board of Investment Friends SE headquartered in Tallinn with regard to the current report no 33/2019 of 17/06/2019 there was signed Annex to the loan agreement concluded on 17/06/2019 with Patro Invest OÜ, registry code: 14381342, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145.
Under the Annex of 18/06/2019 there was increased amount of the loan by PLN 2 650 000,00 _two million six hundred fifty thousand_. Additional amount of the loan was paid to the bank account of Patro Invest OÜ as at the date of signing the Annex,i.e. 18/06/2019. In connection with signing of the Annex of 18/06/2019 the total amount of the loan paid out for Patro Invest OÜ is PLN 4 050 000,00 _four million fifty thousand zlotys_. The interest rate of the loan is established as 5% per year. Interest will be paid along with repayment of the loan amount. Repayment of the loan was secured by the Borrower by issuance of a blank promissory note with declaration to the promissory note for the Issuer. The agreement was concluded with no reservations concerning any conditions or deadlines. The Issuer is entitled to demand repayment of the total amount of the loan in case of unstable financial situation of the Borrower.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu