Raport roczny R 2018

Raport roczny R 2018

Raport roczny R 2018

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
2018 2017
I. Przychody ze sprzedaży produktów,towarów i usług 181 375
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 34 -176
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 8 69
IV. Zysk _strata_ netto 8 70
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 148 -85
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 16
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 199
VIII. Zmiany środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -132 134
IX. Aktywa razem 2 496 2 571
X. Zobowiązania długoterminowe 0 2
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 95 103
XII. Kapitał własny 2 401 2 466
XIII. Kapitał zakładowy 3 240 3 447
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 9 000 000 9 000 000
XV. Zysk _strata_ na akcję 0,001 0,008
XVI. Wartość księgowa na akcję 0.27 0,29

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu