Nabycie akcji Emitenta – Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Nabycie akcji Emitenta – Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 98/2014

Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.08.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta
w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym nabył:
1. W dniu 28.08.2014 roku – nabył 750.000 akcji Emitenta, po cenie 1,03 zł za 1 akcję.
2. W dniu 29.08.2014 roku – nabył 518.000 akcji Emitenta, po cenie 1,28 zł za 1 akcję.
Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym
od dnia 28.08.2014 r. do dnia 29.08.2014 r. podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej nabył łącznie 1.268.000 akcji Emitenta po średniej cenie 1,13 złotych za każdą akcję.