Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of changes in the Articles of Association of the Company.)

Rejestracja zmian Statutu Spółki. (Registration of changes in the Articles of Association of the Company.)

Raport bieżący nr 28/2020

Zarząd spółki Investment Friends SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4.12.2020 roku.
W związku z niniejszym aktualne brzmienie
punktu 4.8 Statutu Spółki jest następujące:
„4.8 Akcjonariusze nie mogą głosować przed walnym zgromadzeniem zgodnie z § 2982 Kodeksu spółek handlowych.”

Ponadto Rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 4.12.2020 roku.
– Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji posiadanych przez akcjonariuszy o 4 860 000,00 EUR z 3 240 000,00 EUR do 8 100 000,00 EUR.

– Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej kosztem kapitału zapasowego w kwocie 4860000,00 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2020 zamieszczonego w raporcie rocznym za 2019 rok.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS SE with its registered office in Tallinn informs that the Commercial Companies Register _Ariregister_ appropriate for Estonian law registered the amendments to the Articles of Association of the Company resulting from the resolutions adopted at the Ordinary General Meeting of Shareholders on 04/12/2020.
As a result of this, the current wording of point 4.8 of the Company’s Articles of Association is as follows:
„4.8 The shareholders may not vote prior to the general meeting as per § 2982 of the Commercial Code.”
Register of commercial companies _Ariregister_ relevant to the law of Estonia registered changes in accordance with Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 4/12/2020.
-To increase the share capital of the Company through bonus issue by increasing the nominal value of the shares held by the shareholders by EUR 4 860 000,00 from EUR 3 240 000,00 to EUR 8 100 000,00.

The Issuer attached to this report the current wording of the Articles of Association in the Polish, English and Estonian language versions.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu