Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ w dniu 02.12.2014 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ w dniu 02.12.2014 roku

Raport bieżący nr 148/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. w dniu 02.12.2014 roku

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 02.12.2014 roku:

Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. w Płocku
Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 5.338.370
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5.338.370
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]: 43,16 %
Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 100,00 %

Emitent informuje, że akcjonariusz DAMF Invest S.A. dokonał rejestracji udziału w Walnym Zgromadzeniu przed dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym wynikających z treści uchwały nr 5 NWZ z dnia 29.10.2014 r. w przedmiocie zmiany wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki. W dniu 18.11.2014 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie zarejestrował zmianę wartości nominalnej wszystkich akcji spółki z 0,20 zł do wysokości 0,80 zł z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem ich ilości. Wobec powyższego Emitent informuje, że zarejestrowane przez Akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku 21.353.480 akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda obecnie po rejestracji zmian w KRS Spółki odpowiada 5.338.370 akcjom o wartości nominalnej 0,80 zł każda, która to ilość stanowi 43,16% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 5.338.370 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta która to ilość stanowi 43,16 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.