Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej

Raport bieżący nr 149/2014

Zarząd INVESTMENT FRIENDS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 09.12.2014r. zwarł jako pożyczkobiorca umowę pożyczki pieniężnej ze spółką INVETSTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku (KRS 0000143579) jako pożyczkodawcą.
Przedmiotem Umowy pożyczki z dnia 09.12.2014r. jest pożyczka pieniężna w kwocie 3.000.000,00 zł. Strony postanowiły, że spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 10.04.2016r. Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie 7% w skali roku. Odsetki płatne są miesięcznie z dołu.
Spłata pożyczki została zabezpieczona przez Emitenta poprzez wystawienie weksla na rzecz pożyczkodawcy.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.
Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zachodzą następujące powiązania osobowe, Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta Wojciech Hetkowski, Marianna Patrowicz, Małgorzata Patrowicz, Jacek Koralewski oraz Pan Damian Patrowicz jednocześnie sprawują funkcję Członków Rady Nadzorczej pożyczkodawcy.
Emitent informuje, że podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu ze względu na wartość zawartej Umowy pożyczki przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki.