Zwiększenie stanu zaangażowania

Zwiększenie stanu zaangażowania

Raport bieżący nr 156/2014

Zarząd spółki Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.12.2014 roku, do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o
obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członka organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia Podmiot blisko osoby obowiązanej w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym
w dniu 15.12.2014 r. nabył 34 426 akcji Emitenta, po cenie 1,14 zł za 1 akcję,
w dniu 16.12.2014 r. nabył 46 341 akcji Emitenta po cenie 1,04 zł za 1 akcję.
w dniu 16.12.2014 r. zbył 20 203 akcji Emitenta po cenie 1,06 zł za 1 akcję
Łącznie w transakcjach przeprowadzonych w ramach notowań ciągłych na rynku regulowanym w dniach 15 i 16 grudnia 2014 r. podmiot blisko związany Członka Rady Nadzorczej nabył łącznie 60 564 akcji Emitenta po średniej cenie 1,08 złotych za każdą akcję.