Informacja o zawarciu ugody w sprawie spłaty zadłużenia wynikających ze znaczącej umowy pożyczki

Informacja o zawarciu ugody w sprawie spłaty zadłużenia wynikających ze znaczącej umowy pożyczki

Raport bieżący nr 30/2016

Zarząd Investment Friends S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2016 z dnia 01.04.2016 roku informuje, że w dniu 16.12.2016r. Przed Sądem Rejonowym w Warszawie Emitent zawarł ze spółką TOP MARKA S.A. _KRS 0000292265_ ugodę w zakresie spłaty kwoty pożyczki oraz należnych Spółce odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie wynikających z Umowy pożyczki z dnia 07.11.2014r. o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 141/2014 z dnia 7 listopada 2014r.

Na mocy zawartej w dniu 16.12.2016r. ugody sądowej TOP MARKA S.A. uznała w całości swoje zadłużenie wynikające z Umowy pożyczki dnia 07.11.2016r. oraz zobowiązała się do zwrotu kwoty pożyczki w łącznej wysokości 8.350.000,00 zł _osiem milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100_ oraz niespłaconych odsetek w kwocie 94.734,72 zł _dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści cztery złote 72/100_ w dwóch równych ratach w terminach odpowiednio do dnia 02.01.2017r. oraz do dnia 16.01.2017r. Strony również postanowiły, że należne Emitentowi odsetki za opóźnienie liczone od dnia 01.04.2016r. TOP MARKA S.A. spłaci do dnia 31.01.2017r.

Tytułem ugody w przypadku gdy dłużnik TOP MARKA S.A. dokona terminowej spłaty należności głównej i zaległych odsetek umownych Emitent zobowiązał się umorzyć 25% kwoty należnej Emitentowi z tytułu odsetek za opóźnienie. W razie braku spłaty należności TOP MARKA w oznaczonych ugodą terminach Emitent będzie uprawniony niezwłocznie dochodzić zapłaty całości długu TOP MARKA S.A.

W razie braku terminowej spłaty zadłużenia przez dłużnika TOP MARKA S.A. na warunkach określonych w ugodzie z dnia 16.12.2016r. Emitent będzie dochodził swoich należności na drodze przymusowej w tym z wykorzystaniem posiadanych zabezpieczeń.