Korekta raportu bieżącego nr 31/2016: Rejestracja zmian Statutu Spółki – Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z dnia 19.12.2016 r.

Korekta raportu bieżącego nr 31/2016: Rejestracja zmian Statutu Spółki – Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z dnia 19.12.2016 r.

Raport bieżący nr 32/2016

Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w następstwie oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 31/2016 z dnia 19.12 2016 r., podano niewłaściwie liczbę akcji serii B oraz ich łączna wartość.
Poniżej pełna treść raportu po korekcie wraz z prawidłowym załącznikiem:
Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.12.2016 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały Zarządu z dnia 31.08.2016r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o podjęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2016 z dnia 31.08.2016r.oraz 23/2016 z dnia 5.09.2016r.
Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały Zarządu z dnia 31.08.2016r. w dniu 19.12.2016r. zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 8 615 600 _słownie: osiem milionów sześćset piętnaście tysięcy sześćset _ złotych do kwoty 14 400 000 _słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy _ złotych, to jest o kwotę 5 784 400 _słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta _ złotych, w drodze emisji 7 230 500 _słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy pięćset_ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,80 złotych _osiemdziesiąt groszy_ każda akcja.
Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 400 000 _słownie: czternaście milionów czterysta tysięcy _ złotych, i dzieli się na 18 000 000 _ słownie: osiemnaście milionów _ akcji o wartości nominalnej 0,80 zł _ osiemdziesiąt groszy_ każda akcja, to jest na: 10 769 500 _ słownie: dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset _ akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,80 zł _ osiemdziesiąt groszy _ każda, 7 230 500 akcji _ słownie: siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy pięćset _ zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,80zł _ słownie: osiemdziesiąt groszy _ każda.
Emitent poniżej podaje treść zmienionego na mocy Uchwały Zarządu z dnia 31.08.2016r. § 3. Statutu Spółki, którego aktualne brzmienie jest następujące:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 400 000,00 _czternaście milionów czterysta tysięcy_ złotych i dzieli się na 10.769.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,80 zł każda, 7.230.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 0,80 zł każda.
2. Akcje zostały pokryte gotówką oraz wkładem niepieniężnym.
3. Akcje mogą być umorzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka może emitować obligacje, nie wyłączając obligacji zamiennych.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualnie obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki.

Załącznik: