Informacja dla Akcjonariuszy

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 13/2017

Zarząd Investement Friends S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2016 z dnia 30.09.2016 r., dotyczącego zawarcia umowy pożyczki pieniężnej ze spółką Damf Invest S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako Pożyczkobiorcą informuje, że Pożyczkobiorca dokonał w dniu 31.01.2017 roku przedterminowej spłaty odsetek w kwocie 77 506,85 zł.
Emitent informuje, że na mocy postanowień Umowy pożyczki z dnia 30.09.2016 r. strony dopuściły możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki przez Pożyczkobiorcę z naliczeniem odsetek proporcjonalnie do okresu korzystania z kapitału pożyczki. Umowa pożyczki posiada termin spłaty na dzień 30.03.2017r.
Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania osobowe. Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto Członek Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu