Rejestracja zmian Statutu Spółki – scalenie akcji Spółki

Rejestracja zmian Statutu Spółki – scalenie akcji Spółki

Raport bieżący nr 53/2017

Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 11.08.2017 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 11.08.2017r. zmian w rejestrze KRS Spółki.
Emitent informuje, że Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 11.08.2017 r. dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12.07.2017r. w sprawie scalenia _połączenia_ akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, o podjęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 45/2017 z dnia 12.07.2017r.
Emitent informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12.07.2017r. zarejestrowane zostało połączenie akcji Spółki w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji Spółki z dotychczasowej wartości 0,80 zł każda akcja do wartości 1,60 zł każda akcja przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu ich ilości z dotychczasowej 18 000 000 do 9 000 000.
Emitent poniżej podaje treść zmienionego Paragraf 3 Statutu Spółki, którego aktualne brzmienie jest następujące:
§ 3
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 400 000,00 _czternaście milionów czterysta tysięcy_ złotych i dzieli się na 5.384.750 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,60 zł każda, 3.615.250 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości 1,60 zł każda.
2.Akcje zostały pokryte gotówką oraz wkładem niepieniężnym.
3.Akcje mogą być umorzone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4.Spółka może emitować obligacje, nie wyłączając obligacji zamiennych.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualnie obowiązujący tekst jednolity Statutu Spółki.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu