Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o aktualizacji dokonanych odpisów

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o aktualizacji dokonanych odpisów

Raport bieżący nr 56/2017

Zarząd Investment Friends S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku
z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem półrocznym za pierwsze półrocze 2017 roku, którego publikacja została przewidziana na dzień 31.08.2017 roku Zarząd Emitenta w dniu 25.08.2017 roku podjął decyzję o aktualizacji dokonanych odpisów. Zarząd Spółki Investment Friends S.A. postanowił rozwiązać odpis na odsetki od pożyczki udzielonej spółce Top Marka S.A. w dniu 7.11.2014 roku w wysokości 1 007 000,00 zł. Rozwiązanie odpisu spowodowane jest przejęciem zabezpieczenia pożyczki w postaci nieruchomości i przeniesieniem własności tej nieruchomości _Emitent informował o przeniesieniu własności nieruchomości raportem 31/2017 z dnia 23.05.2017 r._ Ponad to Zarząd Spółki postanowił zwiększyć odpis na odsetki od niezapłaconej pożyczki udzielonej spółce Top Marka S.A. na dzień bilansowy do kwoty 405 268,31 zł.
W konsekwencji opisanej procedury aktualizacji odpisu, powyższe kwoty będą miały wpływ na prezentację wyniku finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2017 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu