Raport półroczny SA-P 2017

Raport półroczny SA-P 2017

Raport półroczny SA-P 2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 590 0 374 0
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -161 -151 -38 -34
III. Zysk _strata_ brutto 857 347 202 79
IV. Zysk _strata_ netto 862 300 203 68
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -206 -111 -49 -25
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 406 -667 566 -152
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 843 813 198 186
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 3 043 35 716 8
IX. Aktywa, razem _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10 914 10 795 2 582 2 440
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 44 787 10 178
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 39 770 9 174
XIII. Kapitał własny _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10 870 10 008 2 572 2 262
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 14 400 14 400 3 407 3 255
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 18 000 000 18 000 000 18 000 000 18 000 000
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,05 0,03 0,01 0
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,05 0,03 0,01 0
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,6 0,56 0,14 0,13
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0,6 0,56 0,14 0,13
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu