Raport kwartalny SA-Q 3/2017

Raport kwartalny SA-Q 3/2017

Raport kwartalny SA-Q 3/2017

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 590 31 374 7
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -235 -210 -55 -48
III. Zysk _strata_ brutto 793 452 186 103
IV. Zysk _strata_ netto 796 359 187 82
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -274 -424 -64 -97
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 415 -2 967 567 -679
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 843 3 523 198 806
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 984 132 701 30
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10 841 10 795 2 516 2 440
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 37 787 9 178
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 37 770 9 174
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 10 804 1 008 2 507 2 262
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 14 400 14 400 3 342 3 255
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 000 000 18 000 000 9 000 000 18 000 000
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 0,05 0,03 0,01 0,01
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ 0,05 0,03 0,01 0,01
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1,2 0,56 0,28 0,13
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_ 1,2 0,56 0,28 0,13
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ 0 0 0 0

Załącznik:

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Osoba reprezentująca Spółkę:
Agnieszka Gujgo, Prezes Zarządu